Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Trung tâm Khuyến nông tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2023

Thứ tư, 11/10/2023 434

     Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 343/SNN-NVTH của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tham gia cuộc thi. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

     Nhằm tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi, Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đã chỉ đạo và tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Trung tâm. Đến nay, trong thời gian 4 quý với 4 đợt thi, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Trung tâm đã tích cực tham gia đạt tỷ lệ 100%. Qua thời gian tham gia cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, cán bộ trong Trung tâm nhận thức được vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, vận dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc một cách thiết thực, hiệu quả.

image001.jpg

Ảnh: Cán bộ Trung tâm tham gia cuộc thi

Nguyễn Thị Hồng - TT Khuyến nông