Chủ nhật, 10/12/2023

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Chức năng nhiệm vụ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

     1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư (sau đây viết tắt là Trung tâm Khuyến nông) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

     2. Quy định này áp dụng đối với Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

     Điều 2. Vị trí

     1. Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

     2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

Trụ sở làm việc đặt tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC

     Điều 3. Chức năng

     Trung tâm Khuyến nông tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên phạm vi toàn tỉnh.

     Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

    1. Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

     2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     3. Tham mưu xây dựng, đề xuất danh mục các dịch vụ công về lĩnh vực khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

     4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật cho các đối tượng chuyển giao công nghệ theo quy định.

     5. Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ từ mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.

     6. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật: Xây dựng tạp chí, tài liệu, ấn phẩm phục vụ hoạt động khuyến nông. Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông. Xây dựng và duy trì hoạt động của bản tin, trang thông tin điện tử khuyến nông.

     7. Tổ chức khảo sát, tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước về hoạt động khuyến nông.

     8. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

     9. Tham gia chương trình hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật

     10. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

     11. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

     12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

     13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

     14. Quản lý tài sản, tài chính, trang thiết bị của cơ quan theo các qui định của Nhà nước hiện hành. Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức và nhân viên trong cơ quan theo Luật viên chức và theo phân cấp của Sở;

     15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định của pháp luật.

     Điều 5. Cơ cấu tổ chức 

     1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

    a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, phụ trách, điều hành chung hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động và kết quả công tác của Trung tâm;

     b) Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm thay Giám đốc Trung tâm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

      c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc Trung tâm và Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

     2. Các phòng chức năng:

     a) Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

     b) Phòng Kỹ thuật và chuyển giao;

     c) Phòng Tuyên truyền - Huấn luyện.

      Điều 6. Số lượng người làm việc

     Số lượng người làm việc của Trung tâm thực hiện theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     Điều 7. Trách nhiệm của Trung tâm Khuyến nông

     Trung tâm Khuyến nông có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

     Điều 8. Sửa đổi và bổ sung Quy định

     Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Trung tâm báo cáo bằng văn bản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?