Chủ nhật, 10/12/2023

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Cơ cấu tổ chức

     Cơ cấu tổ chức 

     1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

    a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, phụ trách, điều hành chung hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động và kết quả công tác của Trung tâm;

     b) Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm thay Giám đốc Trung tâm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

      c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc Trung tâm và Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

     2. Các phòng chức năng:

     a) Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

     b) Phòng Kỹ thuật và chuyển giao;

     c) Phòng Tuyên truyền - Huấn luyện.

     Số lượng người làm việc

     Số lượng người làm việc của Trung tâm thực hiện theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?