Thông báo tình hình sâu bệnh hại từ 16 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4