Bản tin thị trường nông lâm thủy sản ngày 31 tháng 5 năm 2022