Bản tin thị trường nông lâm, thủy sản ngày 30 tháng 7 năm 2021