bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản ngày 13 tháng 7 năm 2021