Bản tin thị trường nông lâm sản và thủy sản ngày 31 tháng 8 năm 2021