Bản tin thị trường nông lâm sản và thủy sản ngày 30 tháng 9 năm 2021