Bản tin thị trưởng nông lâm sản và thủy sản ngày 30 tháng 10