Bản tin thị trường nông lâm sản và thủy sản ngày 11 tháng 10 năm 2021