Bản tin thị trường nông lâm sản và thủy sản ngày 10 tháng 3 năm 2022