Bản tin thị trưởng nông lâm sản và thủy sản ngày 10 tháng 11