Ngày 12/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

QUYET DINH 2166

QUY CHE TRINH BO

MAU 01MAU 02 MAU 03 MAU 04 MAU 05 MAU 06