• MỘT SỐ KỸ THUẬT NGÂM, Ủ VÀ GIEO MẠ VỤ XUÂN NĂM 202213.01.2022MỘT SỐ KỸ THUẬT NGÂM, Ủ VÀ GIEO MẠ VỤ XUÂN NĂM 2022 Giống và thời vụ: – Thời gian gieo mạ đối với Trà Xuân sớm từ 05 – 15/12/2021 cấy xong trước 15/01/2022.           + Đối với Trà Xuân muộn từ 15 – 25/01/2022, cấy xong trước 20/02/2022.           + Gieo thẳng từ […]