• Hội nghị Tổng kết các mô hình nông nghiệp giai đoạn 2016 – 202114.11.2022    Để đánh giá hiệu quả các mô hình, dự án, chương trình thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2016 – 2022, sáng ngày 14/11/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết các mô hình nông nghiệp giai đoạn […]